Stanovy spolku


Hanasen, z.s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Hanasen z.s. ( dále jen spolek ) má své sídlo v obci Brno- Líšeň, na adrese bří Sapáků 2, okr. Brno- město, PSČ 628 00.

Anglický ekvivalent jména spolku: Han&sen.

Spolek Hanasen je od roku 2018 zaměstnavatelem uznaným na chráněném trhu práce.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je pomoc a podpora handicapovaných osob a seniorů, jejichž problémem je uplatnění na trhu práce z důvodu zdravotního postižení, věku nebo jiné překážky, kteří však se aktivně snaží v rámci svých dovedností a možností tento problém řešit (dále jen "cílová skupina osob" ).

ČL. III

Hlavní činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) průzkum trhu, vyhledávání nových možností, propagace a distribuce vlastnoručních výrobků cílové skupiny osob,

b) praktická spolupráce s jinými subjekty se stejným nebo podobným záměrem,

c) pořádání výstav, trhů a workshopů směřujících především k prezentaci, distribuci a prodeji vlastnoručních výrobků cílové skupiny osob, příp. rozvoji dovedností tak, aby vlastnoruční výrobky cílové skupiny osob byly konkurenceschopné a prodejné,

d) organizování tematických školení a kurzů s ohledem na různé druhy výrobků,

e) propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti zaměstnávání osob z cílové skupiny,

f) vydávání a distribuce letáků a dalších materiálů za účelem propagace a distribuce vlastnoručních výrobků cílové skupiny osob,

g) poradenská a konzultační činnost, pomoc v daňových a právních otázkách týkajících se distribuce a prodeje vlastnoručních výrobků cílové skupiny osob,

h) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy osob cílové skupiny,

i) tvorba a realizace projektů směřujících k navýšení možností pracovního uplatnění osob cílové skupiny.

Čl. IV

Vedlejší činnost spolku

Vedlejší činnost spolku směřuje k naplnění hlavní činnosti spolku, popsaného v čl. III., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) zřízení a provozování vlastní prodejny za účelem prodeje vlastnoručních výrobků cílové skupiny osob,

b) prodej vlastnoručních výrobků cílové skupiny osob formou komisního prodeje s maximální marží 50 % z ceny každého jednoho výrobku nebo dle individuální domluvy s dodavatelem, která bude sloužit výhradně pro zajištění provozu a vybavení prodejny spolku, a naplnění účelu spolku popsaného v čl. III.,

c) zřízení a provozování výrobní dílny za účelem vytvoření nových pracovních míst a zaměstnávání osob z cílové skupiny, zaměstnávání 100 % handicapovaných a seniorů.

Čl. V

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze spolku a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena spolku,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena spolku členskou schůzí spolku, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda nebo jím pověřený člen spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi spolku, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze

b) předseda

Čl. VII

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících
se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu a odvolává jej,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští obchobí,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů spolku,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i) rozhoduje o provozování obchodu spolku,

j) rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze spolku je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho
měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům
spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu,
a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze
zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy spolku.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen spolku má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s čl. VII., odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutí přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VIII

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách
spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat
jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 6 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby.

3. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VII., odst. 3 těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategickýplán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením předchozího strategického plánu.

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost od 25.05.2015

V Brně dne 20.04.2015

Zapsala:                               Ověřila:

...........................................       ..............................................

Alena Vozdková, BA(Hons) Ing.Petra Havranová